RegulaminREGULAMIN

SAINTBUS

§ 1
Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników SAINTBUS oraz podmioty współpracujące przy wykonywaniu usług.

§ 2
SAINTBUS zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmom zewnętrznym, podwykonawcom.

§ 3
Usługa świadczona przez firmę SAINTBUS polega na wykonaniu zlecenia złożonego przez klienta i obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek/rzeczy samodzielnie lub/oraz przy pomocy swoich podwykonawców.

§ 4
Złożenie zamówienia na stronach serwisu SAINTBUS.PL e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

§ 5
W przypadku, gdy wskazany odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, jest ona zwracana zleceniodawcy na jego koszt. Przesyłki niedoręczone, pomimo prób doręczenia oraz awizowania, uważane są za doręczone oraz przechowywane są w magazynie do momentu ich osobistego odbioru przez odbiorcę/nadawcę na ich koszt. Paczki są przechowywane w magazynie do 14 dni. Opłata nie podlega zwrotowi chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.

§ 6
Dopóki przesyłka/rzecz znajduje się w posiadaniu SAINTBUS lub dopóki firma może nią rozporządzać za pomocą dokumentów, firmie SAINTBUS przysługuje prawo zastawu przesyłki/rzeczy celem zabezpieczenia należności, w szczególności należnego wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonaniem usługi.

§ 7
Opakowanie przesyłki/rzeczy powinno być między innymi: odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka) Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. SAINTBUS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.

§ 8
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

§ 9
Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość, wymiary i waga każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana na formularzu zamówień.

§ 10
Z przewozu wykluczone są przesyłki zawierające:
 • Artykuły akcyzowe (alkohol, wyroby tytoniowe, itp.).
 • Leki, substancje psychotropowe, narkotyki, sterydy itp.
 • Artykuły szybko psujące się lub inne artykuły wymagające specjalnych warunków przewozu
 • Rośliny żywe i zwierzęta
 • Zwłoki, szczątki ludzkie i zwierzęce
 • Dzieła sztuki, antyki
 • Kamienie i metale szlachetne
 • Gotówka, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty itp.
 • Materiały, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają przewóz przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych
 • Rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń, amunicję
 • Artykuły podejrzane i niewiadomego pochodzenia (np. z kradzieży).
 • Inne materiały, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa
§ 11
Firma SAINTBUS nie jest zobowiązana do kontrolowania przesyłek pod względem obecności artykułów zabronionych do przewozu jednak zastrzega sobie prawo do otwierania i kontrolowania nadanej przesyłki w przypadku jakichkolwiek podejrzeń. Kontrola dokonana przez SAINTBUS lub podmiotu do tego wyznaczonego nie zwalnia zleceniodawcy, nadawcy lub odbiorcy z umowy na usługę.

§ 12
W przypadku wykrycia towarów niedozwolonych w przesyłce zleceniodawca zapłaci karę pieniężną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej firmie SAINTBUS z tytułu opłaty logistycznej. Zapłata kary, nie pozbawia firmy prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§ 13
Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić dokładny i czytelny adres na opakowaniu przesyłki, bez znaków skreślania i zamazywania. Adres ten musi być taki sam jak na liście przewozowym.

§ 14
SAINTBUS lub podmiot działający na jego zlecenie ma prawo odmówić przyjęcia do transportu przesyłek bez podania przyczyny.

§ 15
Termin i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z nadawcą.

§ 16
Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto lub gotówką.

§ 17
Odwołanie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę wiąże się z utratą całości wpłaconej kwoty oraz pozbawia go prawa do jej zwrotu.

§ 18
Niezależnie od dokonanej płatności według cennika, zleceniodawca jest zobowiązany do zwrócenia firmie SAINTBUS wszelkich dodatkowych kosztów, które musiała ponieść w celu prawidłowego wykonania usługi (m.in. straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty, dopłaty promowe)

§ 19
SAINTBUS zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta, uszkodzenie lawety, uszkodzenie przyczepy) lub z powodów ekonomicznych (niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.

§ 20
SAINTBUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nie nastąpiły one z winy firmy a w szczególności jeśli:
A. przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości
odbiorcy);
B. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby
C. zawartość faktyczna przesyłki nie zgadza się z zawartością deklarowaną;
D. waga i/lub wymiary przesyłki nie zgadzają się deklarowanymi;
SAINTBUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy nastąpiły one w sposób nieprzewidziany oraz niecelowy (awaria auta, wypadek, kontrole).

§ 21
Wszelkie ewentualne reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie po wcześniejszym spisaniu protokołu o stanie przesyłki zawartego podczas dostarczenia paczki przez kuriera. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu jej ubytku lub uszkodzenia.

§ 22
SAINTBUS chroni dane osobowe klientów. Dane te mogą być wykorzystywane przez firmę oraz podmioty przez niego upoważnione do celów marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie i usuwanie.

§ 23
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez SAINTBUS oraz przekazywanie ich osobom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.

§ 24
Przewóz osób:
Z przewozu może skorzystać każdy kto posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. W cenę przejazdu wliczony jest bagaż w postaci dwóch toreb podróżnych oraz bagaż podręczny. Bagaż dodatkowy oraz inne rzeczy zabierany w ramach wolnego miejsca, za opłatą ustaloną przez kierowcę. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby nietrzeźwe lub zakłócające porządek zostają usunięte z pojazdu bez prawa do zwrotu kosztów przejazdu. Kierowcy pojazdu mogą również odmówić przewozu osób zagrażających bezpieczeństwu w pojeździe oraz uciążliwych dla innych pasażerów.

Polityka prywatności


Image

SaintBus

Busy Polska Francja, Polska Anglia, Polska Niemcy, Polska Holandia.